Od 29.5.2008 stránku navštívilo:


návštevníkov  
 
    OZNAMY
    história obce
    kostol sv. Vavrinca
    OZ Horné Opatovce
    hymna Hornoopatovčanov
    fotogaléria
    akcie
   diskusia
    kontakt
 
Združenie na záchranu hradu Šášov
 
Kostol sv. Vavrinca
 
Kostol bol v obci pravdepodobne už od 15. stor., pôvodne gotický. Okolo neho bol cintorín. Ani po viacerých opravách pôvodný kostol začiatkom 20. storočia nestačil kapacitne. Po príchode a iniciácii dp. Jána Štrbáňa sa v r. 1910-1911 postavil nový kostol podľa návrhu architekta S. Zachara. Boli použité prvky románskeho a neogotického slohu. Pôvodná zostala veža z r. 1777. Pôdorys kostola je v tvare kríža, dĺžka lode je 24 m, šírka 8,55 a výška polokopuly 12 m. Chór stojí na stĺpoch s napodobeninami
korintských hlavíc. Svetlo pôsobivo prenikalo cez farebné vitráže okien. Stavba spočíva na vysokom kamennom sokli a je spevnená opornými múrmi. Nový kostol postavili takmer sami Opatovčania svojou obetavou prácou zdarma a zbierkami v priebehu 14 mesiacov. Ostrihomská kapitula prispela asi 1/3 sumy. Na vnútorné zariadenie prispel i cisár František Jozef I, na požiadanie dp. Štrbáňa. Posviacka sa konala 17.9.1911 t.j. 15. nedeľu po Turícach. Odvtedy sa každý rok v túto nedeľu odbavovala i opatovská hostina. Kostol je zasvätený sv. Vavrincovi, diakonovi, mučeníkovi. Vymaľovaný bol až v roku 1913 maliarom M. Bátorim. Priebežne sa zbierkami a darmi udržiaval (organ, žľaby, lustre, koberec, obnova maľby). Po rekvirácii zvonov v 1. svetovej vojne sa

kúpili 3 nové zvony. Nezištným darcom bol i p. dekan Július Šiško (zavedenie elektriny), ktorý je pochovaný na opatovskom cintoríne.

Po asanácii obce (v súvislosti s ekologickou haváriou v r. 1969) ajej pričlenením k mestu Žiar nad Hronom je história kostola smutná. Časť zariadenia bola pridelená do rôznych farnosti – Hriňová, Ladomerská Vieska, Veľké Ludince, Žiar nad Hronom, Sásová, Bukovina, Kolačno, Partizánske, Stará Kremnička. Najtragickejšie sú však vlámania vandalov, ktorí bezohľadne ničili a kradli (i 2 zvony). Posledný krát sa na veži zvonilo 1.1. 1993 pri vyhlásení Slovenskej republiky.


O túto už z diaľky stále pozoruhodnú stavbu vzrastá záujem verejnosti koncom 90-tych rokov (návštevy turistov, sv. omše, púte veriacich z Hosťoviec, Žikavy a Loviec). Stále živá je túžba Opatovčanov a ich potomkov zachovať túto poslednú, ale najcennejšiu pamiatku na ich obec. Môže byť naďalej ich útočišťom, duchovným domovom, symbolom ich viery, kultúrnou pamiatkou a múzeom. Takto by aspoň čiastočne bola zahladená historická krivda, ktorá sa stala na obyvateľoch obce. Súčasne by si krajina zachovala svoju dominantu. V roku 2000 na konzerváciu stavby prispel i Okresný úrad – odbor regionálneho rozvoja v Žiari nad Hronom .




Copyright © Uhrovič Rastislav 2006
Táto stránka vznikla za podpory firmy PUM, s.r.o., www.pum.sk